Chính phủ buộc nhiều công ty phải nộp lại tiền đấu giá đất

Home » Uncategorized » Chính phủ buộc nhiều công ty phải nộp lại tiền đấu giá đất

Chính phủ buộc nhiều công ty phải nộp lại tiền đấu giá đất

Theo quy định mới được văn phòng Chính phủ công bố thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá) hoặc Sở Tài chính ban hành Thông báo về giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định). Thời hạn nộp tiền cụ thể và việc phạt chậm nộp được quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá).
Theo quy định mới của Thủ tướng chính phủ, từ ngày 15/2/2015. Các công ty nhà nước phải hoàn lại 30-50% số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Số tiền các công ty hoàn trả phải được nộp vào tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước do Bộ Tài chính làm chủ tài khoản (đối với công ty Nhà nước thuộc Trung ương quản lý) hoặc tài khoản tạm giữ tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh do Sở Tài chính làm chủ tài khoản.

file.443816

Từ ngày 15.2.2015 nhiều công ty nhà nước phải nộp lại 30-50% tiền đấu giá tài sản trên đất cho chính phủ.

Có Quy định trên bởi từ đầu tháng 1.2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành luật sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 1 Quyết định140/2008/QĐ-TTg ngày 21/10/2008 về việc sắp xếp, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước.
Theo quy định mới được văn phòng Chính phủ công bố thì trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá) hoặc Sở Tài chính ban hành Thông báo về giá bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đối với trường hợp bán chỉ định). Thời hạn nộp tiền cụ thể và việc phạt chậm nộp được quy định tại Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá (đối với trường hợp bán đấu giá) hoặc Hợp đồng mua bán tài sản (đối với trường hợp bán chỉ định).
Trường hợp quá thời hạn mà các công ty nhà nước chưa nộp đủ số tiền vào tài khoản tạm giữ thì bị phạt theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.
Số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên tài khoản tạm giữ sau khi trừ các chi phí có liên quan do Sở Tài chính xác định được xử lý như sau. Số tiền bán tài sản trên đất, công ty nhà nước được sử dụng theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, số tiền thu được từ chuyển nhượng quyển sử dụng đất.
Đồng thời các công ty nhà nước được để lại 50% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các thành phố là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I); 70% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các tỉnh còn lại).
Bộ Tài chính (đối với công ty nhà nước thuộc Trung ương quản lý) hoặc Sở Tài chính (đối với công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý) thực hiện nộp 50% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các thành phố là đô thị loại đặc biệt hoặc đô thị loại I) hoặc 30% (đối với cơ sở nhà, đất trên địa bàn các tỉnh còn lại) vào ngân sách địa phương (nơi có cơ sở nhà đất) theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.
Chúng tôi hy vọng nhận được nhận xét, phản hồi của các bạn cũng như những vấn đề các bạn đang quan tâm. Vui lòng gởi ý kiến đóng góp đến email:  khoidang@hungthinhland.com, vì một cộng đồng Hưng Thịnh !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *